Liewen um Mars …?

Et gëtt dervu geschwat, dass d’Mënsche wëllen op den Mars fléien, fir do en neie bewunnbare Planéit opzebauen.

Mir wëllen an eisem Atelier kucke wei d’Bedingunge sinn, fir um Mars ze liewen. Heizou weise mir iech en puer flott Experimenter an erfuerschen esou eise rouden Nopeschplanéit.

Zesumme bastele mer dann och nach eng einfach Rakéit, déi s du kanns mat heem huelen.